Knowledge, Research and Service

 

    

 

STUDENTS CENTRAL ASSOCIATION

 

 

Advisory Board

 

Principal-cum-Patron

Dr. Anil Chauhan

Chairman

Dr. Anil Chauhan

Finance Advisor

Dr. Parveen Kumar Sharma

Cultural Advisor

Dr. Rashmi Kaul

Dr. Rajneet Kaur

Dr. Vivek Chauhan

Sports Advisor

Dr. Munish Saroch

Dr. Mukesh Surya

Literary Advisor

Dr. Shashank Shekhar

Dr. Satish Kumar

                     

 

Student Central Association 

 

President

Akshay Sharma

Vice President

Silvi Dogra

General Secretary

Samriti Thakur

Joint Secretary

Shalin Dhiman

Finance Secretary

Atul Sharma

Literary Secretary

Digvijay Tanwar

Sports Secretary

Shivbrat Sharma

Cultural Secretary

Vatika Gupta